ALGEMENE VOORWAARDEN KNOET KEUKENFRONTEN

Hartelijk dank dat u voor Knoet Keukenfronten heeft gekozen. Wij zorgen voor de mooiste en unieke keukenfronten voor de beste prijs. Knoet heeft klanttevredenheid en service hoog in het vaandel staan. Om uw ervaring en onze dienstverlening te optimaliseren zijn deze voorwaarden op onze dienstverlening van toepassing.

De overeenkomst. De overeenkomst tussen u en Knoet komt tot stand door aanbod en aanvaarding, en wel door uw online bestelling. U ontvangt per email een bevestiging. Heeft u vooraf vragen neem dan – ter voorkoming van misverstanden – contact met ons op vóór het plaatsen van de bestelling. U kunt vooraf ook een monsterfrontje (sample) aanvragen.

Herroeping. Omdat de keukenfronten voor u op maat worden gemaakt is de wettelijke bedenktermijn bij online aankopen niet van toepassing.

Prijzen. De prijzen (incl. 21% BTW) staan op de website en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Knoet is niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Betaling. Bij uw bestelling betaalt u een aanbetaling van 50%. Het gehele bedrag moet zijn voldaan vóór de levering van uw bestelling. Knoet biedt de mogelijkheid om bij aflevering van uw bestelling het restant te pinnen.

 Levering. De levertijd is indicatief en bedraagt doorgaans 3 tot 5 weken. In geval van vertraging wordt u geïnformeerd. Wij adviseren u tijdig uw bestelling te plaatsen indien de fronten op een bepaalde datum binnen moeten zijn. Voor eventuele schade door een vertraging is Knoet niet aansprakelijk. Vanaf het moment van aflevering op het door u opgegeven adres is de bestelling voor uw risico.

 Montage. De fronten zijn compatibel voor het door u geselecteerde keukensysteem. U monteert de fronten zelf. De handleiding treft u aan op onze website. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

 Conformiteit. Knoet staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. In het bestelproces wordt u over bepaalde specificaties uitdrukkelijk geïnformeerd. Wanneer u heeft gekozen voor natuurlijke houten materialen zoals fineer fronten kan hier altijd kleurverschil in te zien zijn, hout is immers een natuurproduct en reageert  elke keer anders op een bewerking. 

 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten moeten binnen 4 weken na levering worden gemeld. Dit kan telefonisch of per email. 

 Garantie. De garantietermijn van Knoet komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Er kan geen beroep worden gedaan op enige garantie indien de geleverde producten:

– zelf zijn gerepareerd en/of bewerkt, al dan niet door uzelf of door derden;aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, of
– onzorgvuldig en/of in strijd met de handleiding zijn behandeld (hieronder wordt verstaan schade door opzet of grove schuld).

 

Beperking aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Knoet, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn, wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover – om welke reden ook – de verzekeraar niet uitkeert, of geen beroep gedaan kan worden op enige garantie is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van uw bestelling.

Feedback. Knoet is een bedrijf met grootse ambities. Deze ambities kan Knoet alleen waarmaken door goed naar onze klanten te luisteren. Heeft u tips of adviezen geef deze dan persoonlijk of via het contactformulier op onze website aan ons door.

Vragen of klachten. Neem gerust contact met ons op. Knoet zoekt zo mogelijk samen met u naar een goede oplossing.

Privacy. Knoet hecht veel waarde aan privacy. Voor ons privacy beleid verwijzen wij u naar: https://keukenfronten.com/privacy-verklaring/

Toepasselijk recht. Op de overeenkomst tussen u en Knoet is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland, tenzij de wet een andere wijze van geschillenbeslechting voorschrijft.

 Vastgesteld op 18 september 2018.

PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Knoet Keukenfronten (“Knoet”) omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt. Knoet zal altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Verwerking. Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worden uitsluitend vrijwillig door u aan Knoet verstrekt voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Knoet. Knoet verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor het verstrekken van uw gegevens aan een externe transporteur die uitsluitend de bestelling bij u aflevert geeft u door in te stemmen met de inhoud van deze verklaring uitdrukkelijk toestemming aan Knoet.

Persoonsgegevens. Knoet verzamelt en verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Knoet.

Doel. Knoet verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om (i) documenten op te stellen en/of contact met u op te nemen in het kader van de dienstverlening, (ii) te factureren en (iii) zo mogelijk uw gedrag op de website https://keukenfronten.com te analyseren.

Duur van de opslag. Knoet bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, maar in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en zo lang wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. Hoe lang dit precies is, verschilt per categorie gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Op grond van de AVG heeft u onder meer het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u gebruik wilt maken van voormelde rechten kunt u een verzoek hiertoe indienen door een e-mail te sturen naar info@keukenfronten.com. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht.

Cookies. Knoet gebruikt (mogelijk) functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan https://keukenfronten.com wordt opgeslagen in uw browser van uw computer of smartphone. Knoet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat bedoelde website naar behoren en zo optimaal mogelijk werkt.

 Beveiliging. Knoet heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

 Wijzigingen. Knoet kan deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Over eventuele wijzigingen wordt u zo mogelijk geïnformeerd.

 Vragen en klachten. Bij vragen over het privacy beleid kunt een email sturen naar info@keukenfronten.com. Daarnaast kunt u contact opnemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 Vastgesteld op 18 september 2018.